B. Pharm

B. Pharm. Passing %

Year F. Y B. Pharm S. Y B. Pharm T. Y B. Pharm Final  Year  B. Pharm
2016-17 86.46 87.30 96.92 92.85
2017-18 83.05 88.88 100 86.15
2018-19 100 98.46 90.32 93.37
2019-20 100 100 100 98.38
2020-21 100 100 100 100
2021-22 100 100 100 90.27


Class-wise Toppers 2021-22

Final Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student CGPA
1 ABHANG KSHITIJA GHANASHAM 8.967
2 BHAIRAVI DHANANJAY BAKHLE 8.952
3 VAIDYA ADITI BHARAT 8.848

Third Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 DHUMAL ANAND SUNIL 8.13
2 VAIBHAVI MULLEY

YADAV MRUNAL DHANAJIRAO

OSWAL JEWEL

8.00
3 JAIN JIDNYASA JITENDRA

VYAS TANMAYA RAJESH

7.93

Second Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 SALGAR POOJA BASAVRAJ 8.571
2 GUPTA MANJISH ARVIND

BARAVKAR PRATIKSHA NANASO

8.429
3 KALE ADITI JAYWANT

KHANVILKAR PRIYANKA LAXMAN

MAHADIK AKANSHA KISAN

8.286

First Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 MUTTHA KHUSHI KAMLESH 8.862
2 CHAVAN SEJAL JAGDISH 8.621
3 BAIG NIDA SABIN MEHBOOB

CHINDE VAISHNAVI RAMESH

8.448