M. Pharm

M. Pharm Sem II Passing %

Year Pharmaceutics Pharm Chem Pharmacology QA
2016-17 100 100 100 100
2017-18 100 87.5 80 100
2018-19 100 100 75 100
2019-20 100 87.5 100 100
2020-21 93.75 100 100 100

M. Pharm Sem IV Passing %

Year Pharmaceutics Pharm Chem Pharmacology QA
2016-17 93.33 100 80 100
2017-18 100 100 100 94.44
2018-19 100 100 100 100
2019-20 100 100 87.5 100
2020-21 100 100 100 93.75