M. Pharm

CONGRATULATES

Overall Toppers for M. Pharm Sem I Dec 2018/Jan2019 examination

Sr. No Name of student Branch SGPA
1 Galande Jyoti S QA 9.230
2 Kabra Kajal M

Patil Pushpraj

QA 9.08
3 Nisha Thange Pharmaceutics 9.00

 

Branchwise Toppers for M. Pharm Sem I Dec 2017/Jan2018 examination

Sr. No Name of student Branch SGPA
1 Nisha Thange Pharmaceutics 9.00
2 Manjushree Athavale Pharmaceutics 8.77
3 Rohit Kharade

Tejas Athavale

Pharmaceutics 8.62
1 Shweta Khandare Pharma Chemistry 8.62
2 Rucha Munot Pharma Chemistry 8.31
3 Nitin Thombre Pharma Chemistry 8.31
1 Dipali Hanamsaghar Pharmacology 8.920
2 Lanjekar Harshada Pharmacology 8.770
3 Murudkar Prajkta Pharmacology 8.620
1 Galande Jyoti S QA 9.230
2 Kabra Kajal M

Patil Pushpraj

QA 9.08
3 Jagdale Shubhada K

Kalaskar Pooja B

QA 8.92

 

(Dr. Ashwini  Madgulkar)