M. Pharm

CONGRATULATES

Overall Toppers for M. Pharm Sem II May-JUNE 2018 examination

Sr. No Name of student Branch SGPA
1 VAIDYA MRUNAL MUKESH Pharmacology 9.190
2 CHAUDHARI SHIVANI KAILAS Quality Assurance Tech. 9.150
3 RAMTEKE PRINKLE ASHOK Pharmaceutics 9.040

 

Branchwise Toppers for M. Pharm Sem II May-JUNE 2018 examination

Sr. No. Name of student Branch SGPA
1 RAMTEKE PRINKLE ASHOK Pharmaceutics 9.040
2 VISHAL HANUMANT RASKAR Pharmaceutics 8.740
3 JAGTAP TEJASWINI VIKRAM Pharmaceutics 8.480
1 CHAUDHARI SHIVANI KAILAS Quality Assurance Tech. 9.150
2 DHAMANE AKSHAY DILIP

TODKAR SWAPNIL RAJENDRA

Quality Assurance Tech. 8.960
3 PATIL GAURAV RAJENDRA Quality Assurance Tech. 8.740
1 WAGH HRUTUJA RAJENDRA Pharma Chemistry 8.960
2 SHALGAONKAR AKSHADA PRADIP Pharma Chemistry 8.190
3 PAGARE AKASH RAJU Pharma Chemistry 7.960
1 VAIDYA MRUNAL MUKESH Pharmacology 9.190
2 YADAV NISHIGANDHA SUBHASH Pharmacology 8.780
3 SHELAR MAYURI VIJAY Pharmacology 8.190

 

Overall Toppers for M. Pharm Sem I Dec 2017/Jan2018 examination

Sr. no Name of student Branch SGPA
1 VAIDYA MRUNAL MUKESH Pharmacology 9.440
2 CHAUDHARI SHIVANI KAILAS Quality Assurance Tech. 9.400
3 PARDESHI BELDAR KOMAL KAILAS Quality Assurance Tech. 9.280

 

Branchwise Toppers for M. Pharm Sem I Dec 2017/Jan2018 examination

Sr. no Name of student Branch SGPA
1 KHABIYA PRACHI NITIN Pharmaceutics 9.040
2 RAMTEKE PRINKLE ASHOK Pharmaceutics 8.800
3 VISHAL HANUMANT RASKAR Pharmaceutics 8.720
1 WAGH HRUTUJA RAJENDRA Pharma Chemistry 9.040
2 SHALGAONKAR AKSHADA PRADIP Pharma Chemistry 8.600
3 MULIK RASIKA SANJAY Pharma Chemistry 8.440
1 VAIDYA MRUNAL MUKESH Pharmacology 9.440
2 YADAV NISHIGANDHA SUBHASH Pharmacology 8.800
3 SHELAR MAYURI VIJAY Pharmacology 8.240
1 CHAUDHARI SHIVANI KAILAS Quality Assurance Tech. 9.400
2 PARDESHI BELDAR KOMAL KAILAS Quality Assurance Tech. 9.280
3 DHAMANE AKSHAY DILIP Quality Assurance Tech. 9.200

 

Overall Toppers for M. Pharm Sem II May-JUNE 2017 examination

Sr. no Name of student Branch SGPA GRADE
1 Madhuri S. Rathi Quality Assurance Tech. 9.44 O
2 Shraddha Pardeshi Pharmaceutics 9.37 O
3 Shagufta Shaikh / Mayur Kale Pharmaceutics / Pharmacology 9.30 O

Branchwise Toppers for M. Pharm Sem II May-JUNE 2017 examination

Sr. no Name of student Branch SGPA GRADE
1 Shraddha Pardeshi Pharmaceutics 9.37 O
2 Shagufta Shaikh Pharmaceutics 9.30 O
3 Yogesh Rewachandani Pharmaceutics 9.15 O
1 Madhuri S. Rathi Quality Assurance Tech. 9.44 O
2 Shivani K Jadhav Quality Assurance Tech. 9.26 O
3 Vaishali P Shevale Quality Assurance Tech. 9.11 O
1 Gawade Vaibhav Pharma Chemistry 7.70 A
1 Mayur Kale Pharmacology 9.30 O
2 Ambadas Mane Pharmacology 9.04 O

Overall Toppers for M. Pharm Sem I Dec 2016/Jan2017 examination

Sr. no Name of student Branch SGPA GRADE
1 Shivani K Jadhav Quality Assurance Tech. 9.560 O
2 Shraddha Pardeshi Pharmaceutics 9.480 O
3 Madhuri S. Rathi Quality Assurance Tech. 9.360 O

 

Branchwise Toppers for M. Pharm Sem I Dec 2016/Jan2017 examination

SR. NO NAME OF STUDENT SGPA GRADE
PHARMACEUTICS
1 Shraddha Pardeshi 9.480 O
2 Sayali More 9.040 O
3 Sumit Pardhi 9.000 O
PHARMA CHEMISTRY
1 Gawade Vaibhav 7.680 A
PHARMACOLOGY
1 Mayur Kale 9.24 O
2 Ambadas Mane 8.92 A+
QUALITY ASSURANCE TECH.
1 Shivani K Jadhav 9.560 O
2 Madhuri S. Rathi 9.360 O
3 Vaishali P Shevale 9.04 O

 

(Dr. Ashwini  Madgulkar)