B. Pharm

CONGRATULATES

The Toppers of B. Pharm April/May 2018 Examination

Final Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student % marks
1 Shruti Lohakare 77.85
2 Deodhar Pratiksha 75.52
3 Shah Chaitali 75.25

 

First Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Kelkar Samruddhi 8.429
2 Jadhav Shivanjali 8.286
3 Gaikawad Shruti 8.214

 

Second Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Ombase Aarti 8.107
2 Brinda Nadar 8.071
3 Kulkarni Atharv 7.893

 

Third Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student % marks
1 Vaibhav Ghegade
Prerna Salunke
7.935
2 Vimla Choudhary
Shinde Supriya
More Mrunal
7.774
3 Bhalerao Siddhant 7.677

 

 

The Toppers of B. Pharm Nov- Dec 2017 Examination

First Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Shruti Gaikwad 8.464
2 Samrudhhi  Kelkar 8.357
3 Shivanjali Jadhav 8.143

Second Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Ombase Aarti 7.960
2 Kulkarni Atharv 7.821
3 Ranavare Sheetal 7.710

Third Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Vimla Choudhary 7.935
2 Vaibhav Ghegade 7.836
3. Siddhant Bhalerao 7.806

 

Final Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student % marks
1 Shruti Lohakare 79.00
2 Chaitali Shah 76.33
3 Deodhar Pratiksha 75.83

 

The Toppers of B. Pharm April/May 2017 Examination

First Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Kulkarni Atharva 8.214
2 Deokar Ashwini 7.857
3 Ombase Aarti 7.679

 

Second Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Vaibhav Ghegade 8.393
2 Vimla Choudhary 8.286
3 Prerna Salunkhe 8.214

 

Third Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student % marks
1 Shruti Lohakare 76.16
2 Deodhar Pratiksha 75.41
3 Shelar Pranali 74.91

 

Final Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student % marks
1 Kshirsagar Sharvari 80.22
2 Kinikar Aditi 78.45
3 Yesh Nandwani 78.18

 

The Toppers of December 2016 B. Pharm. Examination
First Year B. Pharm Semester II

Sr.No Name of Student SGPA GRADE
1 Kulkarni Atharva 8.107 A
2 Vaidya Avani 7.929 A
3 Roham Saurabh 7.893 A

 

Second Year B. Pharm Sem III

Sr. No. Name of Student % marks GRADE
1 Siddhant Bhalerao 8.036 A
2 Vaibhav Ghegade
Mrunal More
7.929 A
3 Supriya Shinde 7.679 A

 

 

Third Year B. Pharm Sem VI

Sr. No. Name of Student % marks
1 Lohakare Shruti 76.50
2 Deodhar Pratiksha 75.25
3 Padamsey Aman 74.91

 

Final Year B. Pharm Sem VII

Sr. No Name of Student SGPA
1 Sharvari Kshirsagar 80.58
2 Aditi Kinikar 79.58
3 Yash Nandwani 79.08