B. Pharm

CONGRATULATES

The Toppers of B. Pharm April/May 2017 Examination

First Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Kulkarni Atharva 8.214
2 Deokar Ashwini 7.857
3 Ombase Aarti 7.679

 

Second Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student SGPA
1 Vaibhav Ghegade 8.393
2 Vimla Choudhary 8.286
3 Prerna Salunkhe 8.214

 

Third Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student % marks
1 Shruti Lohakare 76.16
2 Deodhar Pratiksha 75.41
3 Shelar Pranali 74.91

 

Final Year B. Pharm

Sr. No. Name of Student % marks
1 Kshirsagar Sharvari 80.22
2 Kinikar Aditi 78.45
3 Yesh Nandwani 78.18

 

The Toppers of December 2016 B. Pharm. Examination
First Year B. Pharm Semester II

Sr.No Name of Student SGPA GRADE
1 Kulkarni Atharva 8.107 A
2 Vaidya Avani 7.929 A
3 Roham Saurabh 7.893 A

 

Second Year B. Pharm Sem III

Sr. No. Name of Student % marks GRADE
1 Siddhant Bhalerao 8.036 A
2 Vaibhav Ghegade
Mrunal More
7.929 A
3 Supriya Shinde 7.679 A

 

 

Third Year B. Pharm Sem VI

Sr. No. Name of Student % marks
1 Lohakare Shruti 76.50
2 Deodhar Pratiksha 75.25
3 Padamsey Aman 74.91

 

Final Year B. Pharm Sem VII

Sr. No Name of Student SGPA
1 Sharvari Kshirsagar 80.58
2 Aditi Kinikar 79.58
3 Yash Nandwani 79.08